Najbliższe wydarzenie:

2020.10.30
termin aplikowania Erasmus+

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ERASMUS+
Formularz wypełniony, wydrukowany i zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus należy dostarczyć do:

Biura Współpracy Międzynarodowej,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, blok B, pok. 161, I piętro.


Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy na studia upływa 23.10.2020; na praktyki - rekrutacja ciągła do wyczerpania puli miejsc
rok akademicki
(wyjazdu na stypendium)
Dane osobowe
imię/imiona
nazwisko
data urodzenia wybierz datę urodzenia
miejsce urodzenia
PESEL
seria i numer dowodu/paszportu
telefon kontaktowy/komórkowy
adres e-mail
Adres zameldowania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres zameldowania)
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
 
rodzaj wyjazdu
wydział
kierunek i specjalność studiów
poziom studiów
forma studiów
aktualny rok studiów
średnia z toku studiów
obecnie otrzymuję stypendium socjalne
znajomość języków obcych
(użyj CTRL, aby zaznaczyć więcej opcji)
znajomość innych języków
(niż wymienione powyżej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(pełna nazwa w wersji oryginalnej lub angielskiej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(uczelnia drugiego wyboru)
okres pobytu
uczestniczyłem/am w programie Erasmus (np. LLP)
udział w projektach/programach
międzynarodowych - wymień

(w tym pomoc przy organizacji
pobytu zagranicznych studentów
programu Erasmus na UKW,
tzw. BUDDY PROGRAMME)
działalność na rzecz
uczelni - wymień
inne osiągnięcia - wymień