Najbliższe wydarzenie:


Zasady realizacji wyjazdów pracowników

ERASMUS+  » Dla pracowników

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 1. Zasady dotyczą działania ST (STA -wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych).
 2. Organem kwalifikującym do programu jest Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, powoływana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. W skład komisji wchodzą Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ i kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej.

 3. Osoby uprawnione:
  • w przypadku wyjazdów typu STA – nauczyciel akademicki zatrudniony w UKW na podstawie mianowania lub umowy o pracę;
  • w przypadku wyjazdów typu STT – nauczyciel akademicki zatrudniony w UKW na podstawie mianowania lub umowy o pracę lub pracownik administracyjny zatrudniony w UKW na podstawie umowy o pracę.

 4. Cel wyjazdu:
  • wyjazd typu STA: prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów) dla studentów uczelni partnerskiej; wykaz uczelni partnerskich dostępny jest pod adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl w zakładce Erasmus+ > Uczelnie partnerskie.
  • wyjazd typu STT: udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień pobytu, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika. Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji. Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską. Pracownicy mogą wyjeżdżać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach; wizyta studyjna, itp.). W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego a instytucją goszczącą.
  • Czas trwania wyjazdu i zasady finansowania Standardowy finansowany okres pobytu pracownika UKW w instytucji przyjmującej wynosi 2-5 dni roboczych. Dopuszczalne są pobyty trwające maksymalnie do 2 miesięcy, jednak bez możliwości finansowania całego pobytu.
   Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1.09.2017 r. do 30.09.2018 r.
   W przypadku wyjazdów dydaktycznych nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia podczas pięciodniowego pobytu minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. W przypadku dłuższych pobytów liczba godzin powinna zostać naliczona proporcjonalnie do długości pobytu (np.przy pobycie siedmiodniowym: 8 godzin/5 dni x 7 dni = 11,2 godziny). Uwaga! Przy niepełnych godzinach zalecane jest zaokrąglanie w górę. W przypadku pobytów krótszych niż pięciodniowe (2-4 dni) liczba wymaganych godzin dydaktycznych nie ulega pomniejszeniu.

   Beneficjent otrzymuje stypendium Programu Erasmus + (ryczał na koszty utrzymania). Nie otrzymuje natomiast ryczałtu na koszty podróży z budżetu Programu. Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży z innych źródeł (środki instytutowe, środki wydziałowe).

   Dzienna stawka stypendium w EUR:
   Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania - 130 EUR
   Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy - 110 EUR
   Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) - 100 EUR
   Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia - 80 EUR

  • Procedura rekrutacji

    Rekrutacja na wyjazdy jest ogłaszana po złożeniu do Narodowej Agencji wniosku na realizację programu w kolejnym roku akademickim. Zasady rekrutacji i terminy rozpatrywania wniosków są podawane do publicznej wiadomości.

    Wymagane dokumenty
    Aby wziąć udział w rekrutacji pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy zatwierdzony przez przełożonego i Staff mobility agreement for teaching lub Staff mobility agreement for training - zatwierdzone przez instytucję przyjmującą. Formularze dostępne są do pobrania na sronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

    Podstawy kwalifikacji
    Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena indywidualnego programu (Staff mobility for teaching/Mobility Agreement w przypadku STA lub Staff mobility for training/Mobility Agreement w przypadku STT).

    W przypadku STA ocenie podlega:

   • kompletność wniosku - 2 pkt;
   • konkretność zdefiniowanego celu (tematyka nauczania, grupa odbiorców, założone do uzyskania efekty kształcenia, sposób wzbogacenia doświadczenia pedagogicznego)- 3 pkt;
   • szczegółowość programu nauczania (dni, godziny, liczebność grupy studentów, współpracownik ze strony uczelni przyjmującej)- 2 pkt;
   • korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu - 2 pkt,
   • mobilność w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch latach akademickich (2015/16 i 2016/17) (tak-0 pkt, nie-2 pkt).

    W przypadku STT ocenie podlega:

   • kompletność wniosku - 2 pkt;
   • konkretność zdefiniowanego celu (tytuł szkolenia, forma szkolenia, kompetencje zawodowe, jakie mają zostać podwyższone)- 3pkt;
   • profil i doświadczenie jednostki prowadzącej szkolenie - 1pkt;
   • szczegółowość programu szkolenia na każdy dzień pobytu, oczekiwane efekty szkolenia dla jednostki macierzystej - 2 pkt;
   • korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu - 2 pkt,
   • mobilność w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch latach akademickich (2015/16, 2016/17) (tak-0 pkt, nie-2 pkt)

    UWAGA! Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe (ocena programu) będą miały osoby, który nie były beneficjentami programu w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich (dotyczy 2015/16, 2016/17).

    Terminy przyjmowania zgłoszeń
    Dokumenty na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2017/18 przyjmowane są w BWM od 4 maja do do 30 czerwca br . W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca, a wnioski podlegać będą ocenie jw. w terminach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną.

    Termin i sposób ogłoszenia decyzji
    W terminie do 21 dni roboczych od zamknięcia postępowania rekrutacyjnego Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

    Procedura odwoławcza
    Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.

  • Procedura wyjazdowa
   • Przed wyjazdem
    Miesiąc przed planowanym wyjazdem beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej wniosek o skierowanie na wyjazd zagraniczny(dostępny pod adresem www.bwm.ukw.edu.pl.) podpisany przez kierownika właściwej jednostki oraz dziekana.
    Wszelkie kwestie związane z planowaniem i organizacją podróży, np. ustalenie planu zajęć w uczelni przyjmującej, zakup biletu, rezerwacja hotelu, leżą w gestii samego Beneficjenta.
    Wypłata stypendium następuje we wskazanym przez uczelnię banku lub przelewem na konto w EUR (w przypadku posiadania przez beneficjenta konta walutowego we wskazanym przez uczelnię banku) - dopiero po podpisaniu przez obie strony umowy finansowej. Przekazanie stypendium uwarunkowane jest akceptacją przez pracownika wszystkich warunków umowy.
    Pracownik, który w ramach działania ST wyjeżdża bez dofinansowania z budżetu programu, zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków umowy.
    Beneficjent zostanie poinformowany o konieczności ubezpieczenia się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.

   • Po powrocie
    W ciągu 7 dni roboczych beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej potwierdzenie wystawione przez instytucję przyjmującą zawierające: dokładne daty pobytu oraz liczbę przeprowadzonych godzin dydaktycznych lub informację o charakterze szkolenia.
    Zaświadczenia powinny być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej.
    Ponadto beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiety w systemie Mobility Tool, do której link otrzyma mailem po zakończeniu pobytu. Pełne rozliczenie przyznanego stypendium warunkowane jest złożeniem w terminie wymaganych dokumentów (potwierdzenie, rozliczenie finansowe) oraz ankiety online.
    Zasady_realizacji_mobilnosci_pracownikow_Erasmus_201718.pdf (2,243.74 kB)
    zasady realizacji mobilności pracowników_Erasmus+
    zasady_realizacji_wyjazdow_ST_2016.17.pdf (2,067.25 kB)
    zasady_realizacji_wyjazdow_pracownikow_2016.17


    Dla pracowników:
    Erasmus+ dla pracowników ♦ Zasady realizacji wyjazdów pracowników ♦ FORMULARZE ♦