Najbliższe wydarzenie:


Nowa Karta ECHE na lata 2021-27

Biuro » AktualnościUniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał nową kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego: Erasmus Charter for Higher Education 2021-27.

Wniosek opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej został pozytywnie oceniony, a nasz uniwersytet znalazł się w gronie uczelni z najwyższą możliwą oceną.

Karta ECHE uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ czyli wyjazdy stypendialne studentów i pracowników oraz udział w projektach edukacyjnych.
Przyznana Uczelni Karta pozwoli na rozwijanie wszelkich działań, które w prosty sposób mogą przełożyć się na jej umiędzynarodowienie w nadchodzących latach.

Nowy Program Erasmus+ na lata 2021-2027 wprowadza trzy kluczowe akcje:
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna
Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy)
Akcja 3 - Wsparcie dla rozwoju polityk i współpracy
na które przeznaczono budżet ok. 30 mld Euro.

Szczególny nacisk zostanie położony na:
  • Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością.
  • Szersze wykorzystanie mobilności mieszanej. Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem.
  • Wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie byłych uczestników, studentów i pracowników (lokalni ambasadorzy).
ECHE_2021_2027.pdf (1,232.23 kB)
Erasmus Charter for Higher Education 2021-27
Erasmus_Policy_Statement_2021_27_UKW.pdf (144.09 kB)